nếu phải phá cả đi cuốn lại chắc khoảng 15tr bạn ah.còn phải xem thái độ và % bạn trích cho người ta thế nào [IMG]images/smilies/179.gif[/IMG]