Bạn xem cái hình 3.4 hay 3.5 j đó ở tài liệu chưa? Nếu bạn cho X đóng liên tục (tức là nối tắt tiếp điểm của rơle X, cắm 1 tụ điện song song với 2 đầu cuộn dây.Hở tiếp điểm rơle Y. Khi đó bạn đã có động cơ một pha khởi động bằng tụ điện rồi.thích đảo chiều thì ngược lại