nhất thiết la phải vom kim ak. ampe kìm xac dinh dc ko pạn.