Trong máy điện có ghi:
y=yG=1
y=yG=2
y=yG=8
y=yG=9
rồi hỏi dây quấn thuộc loại nào?