Tại sao máy biến áp thường khi nới sao/tam giác.mà tại sao lại nối sao và tam giác?nối tam giác thì tại sao lại có thể khử được từ thông thứ tự không? và khử được từ thông bậc 3?