Bông lọc bụi G2,G3,G4 bên bạn có không vậy? Giá cả thế nào, mình bên Bắc Ninh.