..-Mik Cần Tài Liệu các Môn: Kỹ Thuật Đo Lường,Cung Cấp Điện,Lý Thuyết Mạch,Thiết bị đo và điều khiển công nghiệp..Trình Độ Mik Cao Đẳng..Nghành Học Điện Công Nghiệp $ Dân Dụng,Khoa Công Nghệ Tự Động!!