Nhờ mọi người giúp mình về lệnh SFTL và SFTR

giả sử mình có tập lệnh [ mov k21 M0k2 ] ta có các
Mã:
giá trị M : M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
Là:     0 0 0 1 0 1 0 1 <Tương ứng với giá tri Bin của 21>
nếu ta dùng lệnh [ SFTL M0 M0 k8 k2] thì
bước 1 : dịch chuyển dữ liệu sang trái 2 bit <k=2>
Mã:
ta có      M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
Sẽ có giá tri : 0 1 0 1 0 1
bước 2 : copy dữ liệu từ M1 M0 ban đầu xuống M1 M0 mới
Mã:
ta sẽ có  M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
giá tri : 0 1 0 1 0 1 0  1
VẬY ta sẽ thu dược giá tri mới k2m0 là
Mã:
M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0

0 1 0 1 0 1 0 1
Như thế có đúng không các bạn,sao mình kiểm tra lại trên ladder logic test<dựa vào sự on off từ M7 -> M0> thì kết quả lại là
Mã:
0 1 0 1 0 1 1 1
hai kết quả khác nhau ai giúp mình với !