Tài liệu gồm 69 trang, dễ hiểu nhiều bài tập ứng dụng thực tế.
Chương 1: Tổng quan về PLC
Chương 2: Cấu trúc phần cứng PLC hệ S7
Chương 3: Kiến trúc cơ sở
Chương 4: Tập lệnh
Chương 5: Ngôn ngữ lập trình Step 7
PHỤ LỤC

[IMG]http://www.data.************/photo/up/e2c8697046c14a64fe6cfd0d965bc94a.png[/IMG]

Link download:

http://www.data.************/free/dow...b7be845ee06f01