Đây là một số tài liệu về hệ thống SCADAS, chủ yếu là nói về giao thức và phần mềm, em không chuyên về mảng này đâu nhưng có tài liệu bỏ cũng phí up lên cho các anh chị đọc tham khảo vậy! he he!
1.ADAM-5000-485_Manual_V7.6
http://www.data.************/free/dow...23991fce21cd1c

2.MMS Overview
http://www.data.************/free/dow...cdd9190864d411

3.MODBUS MAP for panel_meti(Eng)
http://www.data.************/free/dow...e13fe9ba1643d4

4.RTU C2644P
http://www.data.************/free/dow...43e93fd04a446a

5.Modbus connection using modem port
http://www.data.************/free/dow...edc40d415c2baa