Hỏi các bác tí, các bác tính toán thông số tụ bù (tụ bù, máy cắt...) phía 22kV của TBA 110kV bằng phần mềm gì vậy