CHo mình hỏi bạn nào có TCVN 6614-3-1 cho mình xin với. Thánks nhiều