Ai giúp m cái code vs vẽ mạch 8 led sáng lần lượt đầu ra tại B, với địa chỉ của pa,pb,pc,crg lần lượt là 000f0h,000f2h,000f4h,000f6h...dùng vxl8086 và 8255A..thanks all