chao ae trong diễn đàn!
em làm bài tập về truyền thông nối tiếp giữa 2 vdk qua uart. 2 con vdk master-slave. khi bấm nút bên master thì sẽ gởi dữ liệu xún slave và slave sẽ làm led sáng. đây là cade của e, nhưng nó k chạy, mong ae giúp đỡ.
code master:
#include <16f877a.h>
#include <def_16f877a.h>
#fuses NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)

void main()
{
trisB=0x01;
trisC=0b10000000;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rda);
if(!rb0)
{
putc(1);
while(!rb0);
}
}
code slave:
#include <16f877a.h>
#include <def_16f877a.h>
#fuses NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)
int8 add;

#int_rda
void_isr()
{
add=getc();
}

void main()
{
trisC=0b10000000;
trisb=0x00;
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_rda);
rb0=0;
while(1){if(add==1)
{rb0=!rb0;}}
}