-câu số 4 bạn tìm trong diễn đàn có tài liệu mang tên Giáo trình điện cơ bản
-Câu số 5 bạn tìm trong diễn đàn có tài liệu mang tên Sửa chữa máy điện
-câu số 6 số vòng dây cuộn đề lớn hơn nhưng tiết diện lại nhỏ hơn cuộn chạy.