các b cho minh hỏi chút tại sao ở máy điên đồng bộ lại có cả vành trượt và cổ góp . ( loại kích từ stato)